Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triết Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

 Ngày 17/8, Huyện ủy Hạ lang tổ chức  Hội nghị  nghiên cứu, học tập quán triết Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII,  cho hơn 100 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XVI , NK 2020 -2025; Trưởng , phó, các phòng ban ngành đoàn thể; bí thư, các phó bí thư các chi đảng bộ trựcthuộc, cán bộ và đảng viên các ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chưa tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 21 và 22/7, cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc UBND, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại hội nghị các đại biểu được các báo cáo viên cấp huyện phổ biến, triển khai, nghiên cứu học tập các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022  Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. và Huyện ủy Hạ Lang đã triển khai nghiên cứu, học tập chỉ thị của BTV huyện ủy về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Đảng bộ huyện Hạ Lang khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 Thúy Phượng Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Đăng nhập