Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị BCH mở rộng tại thị trấn Thanh Nhật.

Sáng ngày 17/11 Đ/c Nguyễn Trung Thảo, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị BCH mở rộng tại Thị trấn thanh Nhật Huyện Hạ Lang.

Trong tháng  11 UBND Thị trấn Thanh Nhật  tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 802,5/726,6 tấn đạt 110,4 %kh. Thu ngân sach đạt 725.035.841/740.000.000 đạt 97,97%.; 83,2% hộ gia đình sử dụng nước sạch; Họp xét gia đình văn hóa 642/640 hộ đạt GĐVH đạt 100,3%, trình cấp trên xem xét 11/11 xóm đạt Làng văn hóa. Cấp phát tiền trợ cấp ưu đãi người có công cho 29 đối tượng với tổng số tiền chi trả 60.785.000đ; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,37/4,08% đạt 107 % KH trong đó  có 30 hộ thoát nghèo, thoát hộ cận nghèo là 16 hộ; thực hiện tiếp nhận và giải quyết 177 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp; đưa gia súc gia khỏi gầm sàn nhà ở đath 13/7 chuồng đạt 185,7 % KH;  Khám sơ tuyển quân năm 2023 quân số 16 thanh niên, qua sơ tuyển 12 thanh niên đủ tiêu chuẩn. Tiến hành lập hồ sơ đề nghị cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng; phát triển đảng viên mới được 10 đồng chí đạt 100%.  Bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND thị trấn đã đối thoại, gặp gỡ, làm việc trực tiếp với công dân được 05 cuộc với 13 công dân.

  Đánh giá cao kết quả đạt được của UBND thị trấn Thanh Nhật, đ/c Nguyễn Trung Thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề Nghị trong thời gian tới  Đảng ủy, UBND thị trấn cần tập trung tận thu các nguồn thu thuế đạt hiện quả;  chuẩn bị các hồ sơ của các chương trình ựu án hợp phần thuộc chường trình mục tiêu quốc gia; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình đường 208 và chợ trung tâm và các tiểu dự án trên địa bàn; Triển khai, lựa chọn các mô hình  phù hợp với địa bàn thị trấn Thanh Nhật thực hiện 2 tiểu dự án 1 và dự án 3 phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho ngường dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội công tác quản lý chợ  trong những tháng cuối năm

Thúy Phượng


  Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập