Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 15
11/11/2022
24/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đàm Thị Hưng)
Lượt xem: 19
11/11/2022
22/NQ-HĐND Nghị Quyết về việc điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định dự toán chu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP phân bổ NSĐP năm 2022
Lượt xem: 15
11/11/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 15
11/11/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện HL NK 2021-2026
Lượt xem: 26
17/10/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu QLNN lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND-UbND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 34
17/10/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện NK 2021-2026 ( Mã Văn Tiến )
Lượt xem: 31
17/10/2022
13/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 28
17/10/2022
14/NQ-UBND Nghị Quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện NK 2021-2026 (Hoàng Đình Tuyên, Lục Văn Thanh)
Lượt xem: 33
17/10/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban kinh tế - XH HĐND huyện HL nhiệm kỳ 2021-2026 ( Hà Văn Quang )
Lượt xem: 31
17/10/2022
12345678