Ban Dân vận Huyện Ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Minh Thư

Trưởng ban

3.830.236

0915.163.351

2

Hoàng Thị Ngoan

Phó trưởng ban

 

0987.297.806