Ban Tổ chức Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Linh Trung Kiên

Trưởng Ban

3.830.328

0984.565.431

2

Triệu Văn Quế

Phó Trưởng Ban

3.830.327

01686.056.188