Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Huy Hiếu

Trưởng ban

3.830.258

01244.526.988

2

Đàm Thanh Nghị

Phó Trưởng ban

3.830.407

01276.655.474