THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đài Truyền thanh – Truyền hình

- Ông: Hoàng Văn Chịch

  Chức vụ: Trưởng đài

  Điện thoại cơ quan: 02063.830.060

  Điện thoại di động:  0372.081.226

  Địa chỉ Email: chichhv@caobang.gov.vn

  - Ông : Thẩm Văn Hội

  Chức vụ: Phó Trưởng đài

  Điện thoại cơ quan: 026063.830.092

  Điện thoại di động:  0343.135.111

  Địa chỉ Email: hoitv@caobang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ

           Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Hạ Lang.

          Sản xuất phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, các thiết bị phát sóng phát thanh, truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh Cao Bằng phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật. Quản trị Trang thông tin điện tử huyện Hạ Lang.