Đài Truyền thanh – Truyền hình

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nông Văn Chịch

Trưởng đài

 

3.830.060

01672.081.226

2

Thẩm Văn Hội

Phó Trưởng Đài

3.830.092

 

01643.135.111

3

Số máy cơ quan

 

3.830.248