THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng

-  Bà: Hà Thị Danh

  Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Phụ trách Ban QLDA&ĐT huyện

  Điện thoại cơ quan: 02063.830.828

  Điện thoại di động:  0986.968.098

  Địa chỉ Email: danhht@caobang.gov.vn

Chức vụ đảm nhiệm: Điều hành chung, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng: Ký kết các HĐKT, quản lý TC-KT, công tác tổ chức bộ máy, LĐTL, đào tạo, đề nghị tuyển dung hoặc tuyển dụng theo hình thức HĐLĐ, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các quyền và lợi ích của cán bộ CC, VC và người lao động trong đơn vị.

- Ông: Đàm Văn Ngọc

  Chức vụ: Phó Giám đốc

  Điện thoại di động:  0986.094.885

  Địa chỉ Email: ngocdv@caobang.gov.vn

Chức vụ đảm nhiệm: Giúp giám đốc theo dõi, chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi giám đốc vắng mặt, giám đốc ủy nhiệm cho phó giám đốc điều hành các hoạt động của Ban.

Trực tiếp phụ trách công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giúp giám đốc xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng theo năm kế hoạch, lập thủ tục đầu tư, tổ chức công tác khảo sát địa chất, địa hình, tổ chức thực hiện nghiệm thu, bàn giao, bảo hành công trình xây dựng theo quy định.