Phòng Giáo dục và Đào tạo

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Ích Nghiêm

Trưởng phòng

3.830.091

0984.815.879

2

Mã Thị Hiền

Phó trưởng phòng

3.830.372

01664.422.546

3

Triệu Hoàng Trường

Phó trưởng phòng   0917.438.233