THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Kinh tế và hạ tầng

1. Ông: Đàm Thanh Xuân

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại CQ: 02063.830.087

- Điện thoại: 0917.898.194

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: xuandt@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang và trước pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Ông: Nông Quang Sự  

- Chức vụ: P. Trưởng phòng

- Điện thoại CQ: 02063.830.242

- Điện thoại: 0986.821.126

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: sunq@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Trưởng phòng phụ trách theo dõi một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Trình UBND huyện dự thảo, quyết định kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật; giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định của pháp luật.