Phòng Kinh tế và hạ tầng

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đàm Thanh Xuân 

Trưởng phòng 

3.830.087

3.830.999

0917.898.194

2

Nông Quang Sự  

P.Trưởng phòng

3.830.242

3.830.556

0986.821.126