Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Triệu Thị Nớm

Chủ nhiệm UBKT

3.830.257

0984.589.248