THỐNG KÊ TRUY CẬP

Uỷ ban nhân dân huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG

          Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

         Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

          Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

         I. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN HẠ LANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Đoàn Quốc Chính 

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện

0912.130.383

02063.830.224

chinhdq.hl@caobang.gov.vn

2

Hà Thị Danh

Phó Chủ tịch UBND huyện

0986.968.098

02063.830.335

danhht@caobang.gov.vn

3

Hoàng Minh Nhất

Phó Chủ tịch UBND huyện

0984.761.808

02063.830.334

nhathm@caobang.gov.vn

III. UỶ VIÊN UBND HUYỆN HẠ LANG KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

    TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

    1

Triệu Văn Lộc

Chánh Thanh tra huyện

CQ: 

    2

Triệu Thị Mai

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

CQ:

    3

Nông Văn Phúc

Trưởng phòng Nội vụ huyện

CQ: 

4

Hoàng Thái Sơn

Trưởng phòng Dân tộc huyện

CQ: 

5

Nguyễn Văn Giang

Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

CQ: 

6

Đàm Thanh Xuân

Trưởng phòng KH-HT huyện

CQ: 

7

Chu Văn Đạt

Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

CQ: 

8

Bế Văn Hiếu

Trưởng Công an huyện

CQ: 

9

Thẩm Văn Tuấn

Trưởng phòng VH&TT huyện

CQ: 

10

Đàm Thị Hưng

Trưởng phòng Y tế huyện

CQ: 

11

Lục Văn Thanh

Trưởng phòng NN&PTNT huyện

CQ: 

12

Hoàng Ích Nghiêm

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

CQ: 

IV. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Đoàn Quốc Chính

- Sinh ngày: 30/9/1969;

- Quê quán: Vĩnh Quang - Hoà An - Cao Bằng;

- Trình độ: Thạc sĩ;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang. 

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

          a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

          - Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, dài hạn, tổng thể của huyện; các vùng, xã, thị trấn và quy hoạch xây dựng đô thị. Dự toán ngân sách hàng năm, dài hạn của huyện.

          - Kế hoạch đầu tư, các chủ trương đầu tư bằng các nguồn vốn;  kinh tế cửa khẩu; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; chương trình xây dựng nông thôn mới.

          - Cải cách hành chính, quy chế và lề lối làm việc; tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tư pháp; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng.

          - Quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh trật tự, ngoaị vụ - biên giới (phụ trách chung).

          - Thường xuyên giữ mối quan hệ giữa Uỷ ban nhân dân huyện với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành của tỉnh, Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện.

          b) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng huyện, Trưởng ban An toàn giao thông, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389/ĐP), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch các Hội đồng hoặc Trưởng các Ban Chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan.

           c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thống kê, các Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Bí Hà (Phối hợp chỉ đạo), Hội Luật gia.

          d) Phụ trách địa bàn xã Lý Quốc, thị trấn Thanh Nhật.

          đ) Thẩm quyền ký văn bản:

          - Các văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân huyện; các báo cáo, tờ trình, văn bản hành chính gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo tổng hợp kinh tế - xã hội, chương trình công tác.

          - Các văn bản thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân  huyện quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.

          - Các quyết định ban hành các chủ trương, chính sách, chế độ, quy định; thu chi ngân sách hàng năm, sử dụng kinh phí ngoài kế hoạch; giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội, vốn đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân  huyện; các văn bản liên quan đến những vấn đề quan trọng mang tính chất tổng hợp liên ngành, liên khối.

          - Các chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện (kể cả điều chỉnh, bổ sung). Các quyết định thành lập các Hội đồng, Ban chỉ đạo, tổ chức tư vấn giúp việc Uỷ ban nhân dân huyện.

          - Các quyết định, chỉ thị, báo cáo, tờ trình, văn bản giải quyết, xử lý công việc,.. thuộc lĩnh vực phụ trách.

          - Đối với các văn bản đã phân công cho Phó Chủ tịch ký, trường hợp Phó Chủ tịch đi vắng trên 3 ngày hoặc các văn bản gấp thì Chủ tịch ký các văn bản này; đồng thời gửi các văn bản nêu trên do Chủ tịch ký cho Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực để biết và chỉ đạo.

2. Bà: Hà Thị Danh

- Sinh ngày: 03/02/1965;

- Quê quán: Cô Ngân  - Hạ Lang - Cao Bằng.

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang;

- Đơn vị công tác:  Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang;

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc trong khối kinh tế ngành và khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: Công tác Tài chính - Kế hoạch, thu, chi ngân sách, quản lý tài sản công, xử lý tài sản tịch thu; nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý xây dựng cơ bản; Công nghiệp - Điện lực; Thương mại - Quản lý thị trường; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và môi trường - đền bù giải phóng mặt bằng; ngân hàng; quản lý hoạt động, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể.

- Một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch.

b) Trực tiếp làm Trưởng ban quản lý các dự án phát triển nông lâm nghiệp, Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông khuyến lâm, Trạm chăn nuôi Thú y, Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, các Ngân hàng trên địa bàn, Đội quản lý thị trường.

d) Phụ trách địa bàn xã Cô Ngân.

đ) Thẩm quyền ký văn bản:

- Được ký thay Chủ tịch các văn bản (Quyết định, Chỉ thị là văn bản cá biệt, văn bản hành chính) thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công phụ trách hoặc Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch; ngoài ra còn được Chủ tịch ủy quyền ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng (Sau đó phải báo cáo lại Chủ tịch).

- Các văn bản phê duyệt sử dụng kinh phí trong kế hoạch.

- Các quyết định phê duyệt về thủ tục đầu tư và xây dựng theo lĩnh vực được phân công phụ trách (Trừ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật); thủ tục về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Chủ tịch ủy quyền, đền bù giải phóng mặt bằng.

- Các văn bản mang tính chất chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ, xử lý, giải quyết cụ thể đối với những việc đã có chủ trương, có kế hoạch (kể cả các Chỉ thị thuộc loại văn bản cá biệt); các văn bản gửi các Sở ban ngành, đơn vị của tỉnh; các báo cáo, văn bản hành chính chuyên ngành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì trao đổi để thống nhất ý kiến trước khi ký ban hành. Nếu xét thấy cần thiết Phó Chủ tịch có thể trao đổi ý kiến với Chủ tịch trước khi quyết định.

3. Ông: Hoàng Minh Nhất

- Sinh ngày: 18/01/1966;

- Quê quán: Đồng Loan - Hạ Lang - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Lang;

- Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Hạ Lang.

* LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

          a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

          -  Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc trong khối văn hóa - xã hội và lĩnh vực khác (ngoài các vấn đề Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: Giáo dục và Đào tạo; khoa học và công nghệ; dạy nghề; Công tác y tế - dân số; văn hoá - Thông tin - Truyền thông; Truyền thanh - Truyền hình; Văn học nghệ thuật; Lao động - Thương binh và Xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; bảo hiểm xã hội; tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác phụ nữ, thanh niên, đoàn thể quần chúng và nghề nghiệp thuộc khối văn hóa - xã hội; bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh; công tác Dân tộc - Tôn giáo; phòng chống HIV/AISD, ma túy, tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Công tác Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; công tác ngoại vụ - biên giới.

- Các vấn đề xã hội và công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Chủ tịch.

- Trực tiếp làm trưởng ban lĩnh vực giáo dục  đào tạo, văn hóa, y tế.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa, Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Bảo hiểm xã hội huyện, Đài truyền thanh - truyền hình huyện; các Hội đoàn thể quần chúng - nghề nghiệp thuộc khối văn hóa - xã hội.

c) Phụ trách địa bàn xã Quang Long, Vinh Quý.

 d) Thẩm quyền ký văn bản.

 - Được ký thay Chủ tịch các văn bản (Quyết định, Chỉ thị là văn bản cá biệt, văn bản hành chính) thuộc lĩnh vực được Chủ tịch phân công phụ trách hoặc Chủ tịch ủy quyền cho Phó Chủ tịch; ngoài ra còn được Chủ tịch ủy quyền ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng (Sau đó phải báo cáo lại Chủ tịch).

- Các văn bản phê duyệt sử dụng kinh phí trong kế hoạch.

- Các quyết định phê duyệt về thủ tục đầu tư và xây dựng theo lĩnh vực được phân công phụ trách (Trừ quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thủ tục về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng).

- Các văn bản mang tính chất chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ, xử lý, giải quyết cụ thể đối với những việc đã có chủ trương, có kế hoạch (kể cả các chỉ thị thuộc loại văn bản cá biệt); các văn bản gửi các Sở ban ngành, đơn vị của tỉnh; các báo cáo, văn bản hành chính chuyên ngành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác thì trao đổi để thống nhất ý kiến trước khi ký ban hành. Nếu xét thấy cần thiết Phó Chủ tịch có thể trao đổi ý kiến với Chủ tịch trước khi quyết định.

4. Đồng chí Bế Văn Hiếu - Uỷ viên UBND, Trưởng Công an huyện.

a) Trực tiếp phụ trách Công an huyện, công tác an ninh trật tự.

b) Phụ trách địa bàn xã Kim Loan.

5. Đồng chí Nguyễn Văn Giang - Uỷ viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

a) Trực tiếp phụ trách Ban chỉ huy Quân sự huyện, công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

b) Phụ trách địa bàn xã Minh Long.

6. Đồng chí Nông Văn Thông - Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Văn phòng HĐND và UBND huyện.

b) Phụ trách địa bàn xã Việt Chu, Quang Long.

7. Đồng chí Lục văn Thanh - Uỷ viên UBND, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

a) Trực tiếp phụ trách công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai, ổn định dân cư, xây dựng nông thôn mới.

b) Phụ trách địa bàn xã Cô Ngân, Thắng Lợi.

8. Đồng chí Triệu Thị Mai - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Tài chính - Kế hoạch, kinh tế tập thể.

b) Phụ trách địa bàn xã Vinh Quý.

9. Đồng chí Đàm Thanh Xuân - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Kinh tế và Hạ tầng.

b) Phụ trách địa bàn thị trấn Thanh Nhật, Cô Ngân.

10. Đồng chí Nông Văn Phúc - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nội vụ.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Nội vụ.

b) Phụ trách địa bàn xã Thắng Lợi.

11. Đồng chí Hoàng Ích Nghiêm - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Giáo dục Và Đào tạo.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Giáo dục và Đào tao.

b) Phụ trách địa bàn xã Kim Loan.

12. Đồng chí Chu Văn Đạt - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội

b) Phụ trách địa bàn xã Đồng Loan.

13. Đồng chí Triệu Văn Lộc - Ủy viên UBND, Chánh thanh huyện.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Thanh tra.

b) Phụ trách địa bàn xã Đức Quang.

14. Đồng chí Thẩm Văn Tuấn, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

a) Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa - Thông tin.

b) Phụ trách địa bàn xã Lý Quốc.

15. Đồng chí Đàm Thị Hưng - Ủy viên UBND, Trưởng phòng Y tế huyện.

- Trực tiếp phụ trách công tác Y tế.

16. Đồng chí Hoàng Thái Sơn - UV UBND, Trưởng phòng Dân tộc.

- Trực tiếp phụ trách công tác Dân tộc

V. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

         ( Trích Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003)

         Điều 97

         Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

         1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

         2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

         3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

         4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

         Điều 98

         Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

         1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

         2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

         3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

         4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

         5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

         Điều 99

         Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

         1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

         2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

         3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

         Điều 100

         Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

         1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

         2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

         3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

         4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          Điều 101

         Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

         1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

         2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

         3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

         Điều 102

        Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

        1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

        2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

        3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá – thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

        4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

        5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

        6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

        Điều 103

        Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

        1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

        2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

        3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

        Điều 104

        Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

        1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

        2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

        3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

        4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

        5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

        Điều 105

        Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

        1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

        2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

        3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

        4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

        Điều 106

        Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

        1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

        2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

        3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

        4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

        5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

         Điều 107

         Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

         1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

         2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

         3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

         4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

         5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.