Phòng Lao động - TBXH

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Đạt

Trưởng phòng

3.830.227

3.830.221

0975.495.303