THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Minh Long

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nông Thế Hòe

Bí thư ĐU

01243023729

2

 Mã Văn Hang

Phó bí thư Đảng ủy

01653440535

4

Mã Văn Quyền

Chủ tịch UBND

01683.957.371

5 Hoàng Đình Nhung Phó Chủ tịch UBND

01695.705.583

6 Nông Văn Ròng Phó Chủ tịch UBND

0964540178

7

Nông Minh Đức Chủ tịch MTTQ 01672439392

8

Ngôn Tuấn Đức Văn phòng thống kê 0983553291