THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH

STT Tên Thủ tục hành chính File
1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Dowload
2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Dowload
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Dowload
4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Dowload
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Dowload

2. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

STT Tên Thủ tục hành chính File
1 Đăng ký hợp tác xã Dowload
2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dowload
3 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Dowload
4 Đăng ký khi hợp tác xã chia Dowload
5 Đăng ký khi hợp tác xã tách Dowload
6 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Dowload
7 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Dowload
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Dowload
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Dowload
10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Dowload
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Dowload

12 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Dowload
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dowload
14 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Dowload
15 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Dowload
16 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dowload
17 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Dowload
18 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Dowload
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Dowload

3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

STT Tên Thủ tục hành chính File
1 Mua hóa đơn lẻ Dowload
2 Mua quyển hóa đơn Dowload