THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Nội vụ

1. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ

STT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Dowload
2 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Dowload
3 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân  cấp huyện Dowload

2. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố Dowload
2 Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) Dowload
3 Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

Dowload

4 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã Dowload
5 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã Dowload
6 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã Dowload
7 Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong xã Dowload
8 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Dowload

3. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

STT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục tuyển dụng viên chức đối với cơ quan tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền được phân cấp Dowload
2 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Dowload
3 Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Dowload
4 Thủ tục tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ Dowload
5 Thủ tục cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trần Dowload

4. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Dowload
2 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Dowload
3 Thủ tục tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Dowload

4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Dowload
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Dowload
6 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Dowload
7 Tặng Giấy khen của CT UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Dowload
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Dowload

5. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

TT Tên Thủ tục hành chính File
1 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Dowload
2 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Dowload
3 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Dowload

4 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Dowload
5 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh Dowload
6 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Dowload
7 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Dowload
8 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Dowload
9 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thành phố Dowload