THỐNG KÊ TRUY CẬP

Kỳ họp thứ 9 Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang khóa XII

Ngày 12/7, Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh; Đã tích cực đổi mới nội dung chương trình hành động. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.... được 65 cuộc với 484 lượt người tham dự. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ngành và tổ chức thành viên của Mặt trận tổ chức được 37 cuộc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với 362 lượt người tham dự. Tổ chức được 92 cuộc triển khai văn bản pháp luật quý I/2018 tại các khu dân cư với 7.413 lượt người nghe; tham gia hòa giải ở cơ sở được 08 vụ. Tích cực phối hợp, vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020 toàn huyện có 25.850 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 90% tổng số dân hiện nay. 6 tháng đầu năm, thông qua kênh của Mặt trận tổ quốc huyện đã tiếp nhận, phân bổ 323 suất quà với tổng trị giá trên 178 triệu đồng để chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo trên địa bàn; bàn giao 01 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã An Lạc trị giá số tiền 45 triệu đồng (từ nguồn quý "Vì người nghèo" tỉnh, huyện); bàn giao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai năm 2017 trị giá mỗi nhà 40 triệu đồng từ nguồn quý cứu trợ tỉnh... Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh được 01 cuộc với 113 cử tri tham dự, có 08 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Tổ chức cho các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện được 14 cuộc, với 699 cử tri tham dự, có 155 lượt ý kiến phản ánh kiến nghị...

Công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2018: Tiếp tục tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác Mặt trận và chính sách Mặt trận trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc; Thực hiện có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thưc hoạt động của Uy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.../.

Nông Linh – Minh Quyết

Đài TT – TH Hạ Lang