THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện họp giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018

Ngày 25/7, tại phòng họp HĐND -UBND huyên. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2018.

          Tham dự có: giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cao bằng; Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; các thành viên Ban đại diện huyện, các cơ quan, Ban, ngành đoàn thể huyện liên quan và UBND 14 xã, thị trấn.

          Trong quý II năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn tín dụng 111.596 triệu đồng, tăng 801 triệu đồng so với 31/12/ 2017. Doanh số cho vay trong quý II đạt  13.741 triệu đồng, doanh số thu nợ 13.039 triệu đồng. Dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện là 111.326 triệu đồng, tăng 702 triệu đồng so với năm 2017, đạt 11,3% kế hoạch tăng trưởng năm 2018. Với số hộ vay vốn: 3.190 hộ, 142 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nợ bình quân 01 hộ vay là 34,9 triệu đồng. Dư nợ bình quân/ 01 tổ TK&VV là 776,9 triệu đồng. Nợ quá hạn 92 triệu đồng với 10 món quá hạn, tăng 53 triệu đồng so với năm 2017, chiếm 0,08% tổng dư nợ; nợ khoanh là 30 triệu đồng. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất là 10.596 triệu đồng, tăng 2.664 triệu đồng so với đầu năm; Huy động gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân tại huyện và điểm giao dịch xã 9.747 triệu đồng, tăng 3.539 triệu đồng so với đầu năm; huy động gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 849 triệu đồng...

          Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2018: huyện tiếp tục tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng hưởng thụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã...; Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018, vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, tiếp tục đôn đốc thu hồi nọ quá hạn, lãi tồn, xử lý nợ bị rủi ro...; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện, thực hiện hoàn thành trong năm 2018; thực hiện tốt các nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay, thường xuyên hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, cho ban quản lý tổ TT & VV để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.../.

          Nông Linh - Minh Quyết

          Đài TT - TH Hạ Lang