THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thi đua - khen thưởng

Báo cáo công tháng thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện

Tờ trình đề nghị CT UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào " TDTGBV chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG năm 2018

Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2018

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

TTr về việc đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Hạ Lang

Phát động thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng thành tích công tác năm học 2017-2018

Quyết định về viêc khen thưởng thành tích công tác năm học 2017-2018

Kế hoạch kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2018

Quyết định về việc khen thưởng giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy trực tiếp có HS đạt giải HS giỏi cấp năm học 2017-2018

Tở trình về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện huyện Hạ Lang

Quyết định khen thưởng thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện gđ 2015-2018