THỐNG KÊ TRUY CẬP

Thông báo - mời họp

Ngày tháng văn bản

Số/ký hiệu

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Nơi nhận

31/7/2018

69/GM-UBND

 UBND huyện Hạ Lang  

Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2018

Các phòng, ban, ngành

07/8/2018/ 74/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang   Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2018 Các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn.
17/8/2018 77/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  Dự họp Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện năm 2018 Các thành viên BBT
25/9/2018 92/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  Hội nghị sơ kết 9 tháng UBND huyện năm 2018  Các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn.
02/10/2018 97/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  GM dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý III/2018 Các phòng, ban, ngành

15/10/2018

12/GM-HĐND HĐND huyện Hạ Lang GM dự phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 10 năm 2018 Các phòng, ban, ngành
22/11/2018 112/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  GM dự Hội nghị thường kỳ tháng 11 năm 2018  Các phòng, ban, ngành
03/12/2018 17/GM-HĐND HĐND huyện Hạ Lang GM dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện (18-19/12/2018)

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn.

13/2/2019 11/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  GM dự Hội nghị CB, CC, người lao động năm 2018 (15/02/2019) Các phòng, ban, ngành
12/3/2019 11/GM-UBND UBND huyện Hạ Lang  GM dự Hội nghị thường kỳ tháng 02 năm 2019  Các phòng, ban, ngành