THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính năm 2018

Ngày 9/8, UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề  cải cách hành chính năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và đề ra phương hướng nâng cao chất lượng cải cách hành chính (CCHC ) của huyện trên các lĩnh vực trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2017 chỉ số CCHC huyện Hạ Lang đạt 59/100 điểm tăng chỉ số 6/7% so với các năm trong đó: Mức độ hoàn thành kế hoạch tính giảm biên chế trong năm đạt 100% kế hoạch đã đề ra, cùng với đó là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đạt 85%, trên 50% số cán bộ công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm, Tỷ lệ TTHC thực hiện trên phần mềm điện tử đạt từ 70 – dưới 100% . Với 100% đơn vị triển khai thực hiện  cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm ... Tính đến hết tháng 8 năm 2018, toàn huyện đã hoàn thành 25/47 nhiệm vụ theo kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, đạt tỷ lệ 53,2%,

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2018, Huyện Hạ Lang tập chung các nhiệm vụ trong tâm trong CCHC trong đó  đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành trong cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, tiếp tục ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, nâng cao năng lực hiệu quả bộ máy quản lý Hành chính Nhà nước đáp ứng nhu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn hiện nay. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC từ nay đến năm 2020. Đảm bảo 100% phòng chuyên môn cấp huyện được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định . UBND huyện và các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện quy chế 1 cửa liên thông theo quy định. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra nhằm duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định đối với 100% các cơ quan công bố áp dụng hệ thống./.

Thúy Phượng – Minh Huệ

Đài TT - TH Hạ Lang .