THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

            Sáng ngày 17/10, tại phòng họp HĐND -UBND huyên. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức họp giao ban quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

          Trong quý III năm 2018, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch tài chính, tín dụng năm 2018 góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Với tổng nguồn vốn đến ngày 30/09/2018 là 113.766 triệu đồng, tăng 2.971 triệu đồng. Doanh số cho vay trong quý III đạt  22.794 triệu đồng, doanh số thu nợ 19.808 triệu đồng. Dư nợ các chương trình tín dụng thực hiện là 113.610 triệu đồng, tăng 2.986 triệu đồng so với năm 2017, tổng số hộ còn dư nợ 3.187 hộ, 142 tổ tiết kiệm và vay vốn. Dư nợ bình quân 01 hộ vay là 35,6 triệu đồng. Dư nợ bình quân/ 01 tổ TK&VV là 793 triệu đồng. Nợ quá hạn 166 triệu đồng với 13 món quá hạn, tăng 127 triệu đồng so với năm 2017, chiếm 0,15% tổng dư nợ; nợ khoanh là 30 triệu đồng. Nguồn vốn huy động được cấp bù lãi suất là 11.336 triệu đồng, tăng 3.404 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Huy động gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân tại huyện và điểm giao dịch xã 10.396 triệu đồng, tăng 3.179 triệu đồng so với đầu năm; huy động gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 940 triệu đồng...

          Phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2018: Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng hưởng thụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiết kiệm dân cư tại điểm giao dịch xã...; Tập trung chỉ đạo cho vay quay vòng vốn các chương trình tín dụng, không để tồn động vốn, tiếp tục chỉ đạo các xóm rà soát số hộ chưa vay vốn, vận động nhân dân mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, tìm phương án tốt nhất để đôn đốc thu hồi, xử lý nợ quá hạn, lãi tồn, xử lý nợ bị rủi ro...; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các địa bàn có nợ quá hạn, lãi tồn đọng, có khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị; các cơ quan ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, thực hiện tốt các nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thực hiện kiểm tra giám sát năm 2018 đảm bảo đúng thời gian và quy định. Nâng cao chất lượng họat động của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, mạnh dạn thay thế các tổ trưởng thường xuyên hoạt động yếu kém. Nâng cao chất lượng các buổi họp giao ban, họp tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ phụ trách địa bàn có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội nhân ủy thác...

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Nông Linh, Minh Quyết