THỐNG KÊ TRUY CẬP

HĐND huyện phiên họp thường kỳ tháng 10/2018

           Chiều, ngày 17/10, Thường trực HĐND huyện Hạ Lang tổ chức phiên hop thường kỳ tháng 10 để thống nhất chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Hạ Lang, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

           Tại phiên họp, các đại biểu đã nhất trí thời gian, nội dung chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp được tổ chức từ ngày 18 - 19/ 12/ 2018, kỳ họp xem xét thông qua 17 báo cáo, 01 chương trình hành động của HĐND huyện năm 2019, 06 tờ trình và dự thảo nghị quyết về: việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 HĐND huyện Hạ Lang khóa XIX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Phê duyệt danh mục đầu tư và chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản theo các chương trình mục tiêu trên địa bàn năm 2019; Phê chuẩn kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu; đề nghị bổ sung vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020...

           Đồng thời, HĐND huyên đề nghị UBND huyện tổ chức thẩm định báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết; cung cấp báo cáo kết quả giải quyết ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện...; các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8- HĐND huyện.../.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nông Linh, Minh Quyết