THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tập huấn danh mục thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện công ích

      Chiều ngày 17/ 10, UBND huyện tập huấn tiếp danh mục thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

      Các học viên được hướng dẫn những nội dung các danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) đã được tỉnh công bố thực hiện Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Hạ Lang. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 3 số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn quy trình cung cấp dịch vụ, kỹ năng, quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính...

   Qua tập huấn nhằm nâng cao tinh thần trách  nhiệm, sự phối hợp trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đúng nguyên tắc, bảo đảm thống nhất giữa nhà cung cấp dịch vụ với các cơ quan hành chính nhà nước. Góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn huyện.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Nông Linh, Minh Quyết