THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Dân tộc

- Ông: Hoàng Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 02063.830.062

Số điện thoại liên hệ: 0985433164

Email công vụ: sonht.hl@caobang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.