THỐNG KÊ TRUY CẬP

Văn bản HĐND huyện

Báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp HĐND thường kỳ cuối năm 2018; tình hình tổ chức và HĐ của HĐND quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019 của cấp huyện và cấp xã

Báo cáo kết quả khảo sát quý I của thường HĐND huyện năm 2019

Thông báo Kết luận của Chủ tich HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 8-HĐND huyện khóa XIX, NK 2016-2021

Kế hoạch triển khai chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện và các ban HĐND huyện năm 2019

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Thanh Nhật ( Cao Xuân Hưng)

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Kim Loan ( Hoàng Văn Kiện)

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Đức Quang ( Nông Thanh Chài)
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm UV UBND huyện Hạ Lang NK 2016- 2021

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương danh mục đầu tư công thuộc nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia gđ 2019-2020

Nghị quyết​ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019

Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ NSĐP năm 2019

Nghị quyết phê chuân danh mục đầu tư công thuộc nguồn vốn chương trình MTQG và nguồn vốn cấn đối ngân sách địa phương năm 2019

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, NK 2016-2021

GM dự phiên họp báo trước kỳ họp thứ 8-HĐND huyện ( 17/12/2018)Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8-HĐND huyện

Báo cáo kết quả giám sát quý IV của thường trực HĐND huyện

Báo cáo kết quả giám sát quý IV cảu Ban KT-XH HĐND huyện

Giấy mời dự phiên họp thường trực HĐND huyên tháng 11 năm 2018

Quyết định về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi bảo đảm cho hoạt động của HĐND cấp huyện, xã NK 2016 - 2021