Hạ Lang: Biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Ngày 25/6/2015, huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị Biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015; Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

          Chủ trì hội nghị có: Đ/c: Nông Thị Mào – Phó chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Hoàng Minh Nhất – Phó chủ tịch UBND huyện; Đ/c Thẩm Văn Khiêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Đ/c Nông Văn Phúc - Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

                Về dự Hội nghị có gần 200 đại biểu, đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn huyện giai đoạn 2010-2015.

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 huyện Hạ Lang

 

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước huyện Hạ Lang đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Tăng trưởng kinh kế bình quân hằng năm 5,58%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 116,5%, từ 600 USD năm 2010 lên 699 USD năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 6,63%/năm, giảm từ 52,26% năm 2011 xuống còn 25,75% năm 2014. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha diện tích đất canh tác; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng đều tăng so với trước. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 27,47%/1 năm, phấn đấu đến hết năm 2015 đạt 17.200 triệu đồng. Nhiều điển hình tiên tiến đã xuất hiện đều khắp trên tất cả các lĩnh vực như: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc trong khối công nhân viên chức; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia của ngành giáo dục; nâng cao y đức chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành y tế; phong trào thi đua thực hiện công tác chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; phong trào xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; phong trào thi đua quyết thắng trong các khối lực lượng vũ trang và nhất là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở. Toàn huyện đã có 03 xã đạt 08 tiêu chí, 05 xã đạt 07 tiêu chí, 04 xã đạt 06 tiêu chí và 01 xã đạt 05 tiêu chí; trong đó, nhân dân địa phương đã tự nguyện hiến đất trên 500 m2, đóng góp trên 8,5 tỷ đồng và gần 2.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông nông thôn (trên 2.700 km).

Về phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động công tác của đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cơ sở. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 29 tập thể, 61 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2015 – 2020.