Phòng nội vụ

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Văn Phúc

Trưởng phòng

 

0945.545.316