Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lục Văn Thanh

Trưởng phòng

3.606.768

0985.433.361

2

Phương Đức Thiện

Phó Trưởng phòng

3.830.309

0912161136