THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng tài chính kế hoạch

1. Bà: Triệu Thị Mai

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại CQ: 02063.830.240

- Điện thoại: 0945.686.878

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: maitt.hl@caobang.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung, trực tiếp Phụ trách bộ phận quản lý ngân sách, quản lý tài sản công:

- Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước thuộc huyện, xã.

- Phụ trách công tác xây dựng dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện trình UBND huyện, HĐND huyện quyết định.

- Phụ trách công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc huyện theo quy định.

- Phụ trách công tác quản lý giá trên đại bàn huyện.

- Công tác tài chính nội bộ phòng Tài chính - Kế hoạch.

2. Ông: Đàm Văn Phùng 

- Chức vụ: P. Trưởng phòng

- Điện thoại CQ: 02063.830.261

- Điện thoại: 0342.244.094

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: phungdv@caobang.gov.vn

Có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho trưởng phòng các công việc sau :

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện theo chức năng nhiệm vụ được UBND huyện giao.

- Công tác đăng ký kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, cá nhân theo chức năng của phòng.

- Xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, dài hạn của huyện.

- Thay mặt trưởng phòng xử lý công việc khi trưởng phòng đi vắng.   

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch. Theo dõi, kiểm điểm tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp UBND huyện quản lý về thu, chi, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thực hiện quản lý các nguồn kinh doanh, quản lý các nguồn kinh phí được ủy quyền và các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.