Phòng tài chính kế hoạch

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Triệu Thị Mai

Trưởng phòng

3.830.240

0945.686.878

2

Đàm Văn Phùng

Phó Trưởng phòng

3.830.261

01642.244.094