Phòng Tài nguyên-Môi trường

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Linh Phú Cường

Phó Trưởng phòng

 

0977.951.666