THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Tài nguyên-Môi trường

Ông: Linh Phú Cường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại di động: 0977.951.666

Email: cuonglp@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách chung công việc của phòng. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khoáng sản, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước.

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thẩm định hồ sơ cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý các hoạt động của văn phòng đăng ký sử dụng đất; tổ chức điều tra, thống kê giá đất.