THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm

- Ông: Lục Văn Thanh - Trưởng phòng NN&PTNT

 Phụ trách Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm

- Điện thoại CQ: 02063.606.768

- Điện thoại: 0985.433.361

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: thanhlv1@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung các lĩnh vực chuyên môn của Trạm; chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cao Bằng về toàn bộ các công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cán bộ chuyên môn. Khi cần thiết, phụ trách Trạm trực tiếp làm việc với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo về những vấn đề thuộc chuyên môn của Trạm.

- Triệu tập, chủ tọa, kết luận các cuộc họp của cơ quan và các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý giữa Trạm Khuyến nông - KL huyện với Khuyến nông viên các xã; phân công nhiệm vụ cho từng viên chức trong cơ quan.

- Ký và kiểm soát các văn bản của Trạm trước khi ban hành; Là chủ tài khoản của Trạm

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng:

Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Hạ Lang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất với UBND huyện về thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn huyện.

- Xây dựng, trình Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch, đề tài, dự án, mô hình và và các hoạt động về khuyến nông trên tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị và các đoàn thể huyện để triển khai công tác khuyến nông; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình dự án khuyến nông của các tổ chức trong và ngoài nước.

- Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

- Phổ biến cho nông dân thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông - lâm nghiệp và những kinh nghiệm hay trong sản xuất để nông dân học tập và phổ biến rộng rãi.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông, tổ chức cho nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp điển hình trong và ngoài tỉnh.

- Chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới khuyến nông cơ sở và hướng dẫn, chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở.

- Xây dựng các mô hình trình diễn, khảo nghiệm, thực nghiệm để phục vụ cho công tác khuyến nông.

- Tư vấn và thực hiện nhiệm vụ khuyến nông cho nông dân và tổ chức khuyến nông tự nguyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.