Trạm Khuyến nông – Khuyến lâm

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Nông Văn Tuất

Trưởng trạm

3.830.259

 

01648.241.114