Phòng Tư pháp

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Mạc Văn Bình

Phó Trưởng phòng

3.830.245

0972.257.817