Phòng Tư pháp

tt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Cao

Trưởng phòng

3.830.842

0945.741.036

2

Mạc Văn Bình

Phó trưởng phòng

3.830.245

0972.257.817