Phòng Văn hóa Thông tin

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Thẩm Văn Tuấn

Trưởng phòng

01699.336.369