UBND xã Vinh Quý

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Văn Trung

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

0946920948

2

Nông Văn Đồng

Phó Bí thư ĐU

0984.285.023

3

Nông Văn Trọng

Phó Chủ tịch HĐND 01699.388.569
4

Hà Trung Tiến

Chủ tịch UBND 01664.944.569
5

Nông Văn Cường

Phó chủ tịch UBND 0979.186.398
6

Nông Văn Nguyên

Chủ tịch MTTQ

0966.293.070
7 Nông Thị Yến Văn phòng thống kê

01688.800.050