UBND xã Vinh Quý

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nông Văn Đồng

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

0984.285.023

2

Nông Văn Trọng

Phó Chủ tịch HĐND

01699.388.569

3

Hà Trung Tiến

Chủ tịch UBND 01664.944.569
4

Nông Văn Cường

Phó chủ tịch UBND 0979.186.398
5

Nông Văn Nguyên

Chủ tịch MTTQ 0966.293.070
6

Nông Thị Yến

Văn phòng thống kê

01688.800.050