Văn phòng HĐND – UBND huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Văn Thông

Chánh văn phòng

 

01687.531.685

0912.595.466

2

Hoàng Thanh Sơn

Phó Chánh VP

 

0914.544.569