Phòng Y tế

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đàm Thị Hưng

Trưởng phòng

 

0986.957.841

2

Số máy cơ quan

 

3.830.837

3.830.161