Danh bạ thư điện tử công vụ huyện Hạ Lang

TT

Họ và tên

Phòng ban

Email

 

Ủy ban nhân dân huyện

UBND huyện

ubndhalang@caobang.gov.vn

1

Thẩm Văn Khiêm

HĐND huyện

khiemtv@caobang.gov.vn

2

Hà Thị Cảnh

HĐND huyện

canhht@caobang.gov.vn

3

Đoàn Quốc Chính

UBND huyện

chinhdq.hl@caobang.gov.vn

4

Hà Thị Danh

UBND huyện

danhht@caobang.gov.vn

5

Hoàng Minh Nhất

UBND huyện

nhathm@caobang.gov.vn

6

Hoàng Minh Hải

HĐND huyện

haihm.hl@caobang.gov.vn

7

Nông Văn Thông

Văn phòng HĐND-UBND

thongnv.hl@caobang.gov.vn

8

Hoàng Thanh Sơn

Văn phòng HĐND-UBND

sonht@caobang.gov.vn

9

Lê Phương Quỳnh

Văn phòng HĐND-UBND

quynhlp@caobang.gov.vn

10

Chu Thị Uyên

Văn phòng HĐND-UBND

uyenct@caobang.gov.vn

11

Nông Thị Bích Huyền

Văn phòng HĐND-UBND

huyenntb@caobang.gov.vn

12

Hoàng Thị Hảo

Văn phòng HĐND-UBND

haoht@caobang.gov.vn

13

Chu Thị Vanh

Văn phòng HĐND-UBND

vanhct@caobang.gov.vn

14

Triệu Văn Lộc

Thanh tra huyện

loctv@caobang.gov.vn

15

Lục Văn Sáy

Thanh tra huyện

saylv@caobang.gov.vn

16

Nông Thị Dung

Thanh tra huyện

dungnt.hl@caobang.gov.vn

17

Hoàng Ích Nghiêm

Phòng GD&ĐT

nghiemhi@caobang.gov.vn

18

Mã Thị Hiền

Phòng Giáo dục &ĐT

hienmt@caobang.gov.vn

19

Triệu Hoàng Trường

Phòng Giáo dục &ĐT

truongth@caobang.gov.vn

20

Nông Thị Điềm

Phòng Giáo dục &ĐT

diemnt.hl@caobang.gov.vn

21

Đàm Văn Minh

Phòng Giáo dục &ĐT

minhdv@caobang.gov.vn

22

Hà Thế Thành

Phòng Giáo dục &ĐT

thanhht.hl@caobang.gov.vn

23

Nông Thúy Duyên

Phòng Giáo dục &ĐT

duyennt.hl@caobang.gov.vn

24

Hoàng Văn Long

Phòng Giáo dục &ĐT

longhv.gdhl@caobang.gov.vn

25

Nguyễn Thị Thủy

Phòng Giáo dục &ĐT

thuynt.gdhl@caobang.gov.vn

26

Ngọc Văn Hoan

Phòng Giáo dục &ĐT

hoannv.hl@caobang.gov.vn

27

Nông Thị Thắm

Phòng Giáo dục và Đào tạo

thamnt.hl@caobang.gov.vn

28

Thẩm văn Tuấn

Phòng VH - TT

tuantv@caobang.gov.vn

29

Nông Văn Trà

Phòng VH - TT

tranv@caobang.gov.vn

30

Hoàng Thu Điệp

Phòng VH - TT

diepht.hl@caobang.gov.vn

31

Nông Văn Lưu

Phòng VH - TT

luunv@caobang.gov.vn

32

Nông Thị Bích Hạnh

Phòng VH - TT

hanhntb@caobang.gov.vn

33

Nông Thị Thương

Phòng VH - TT

thuongnt.hl@caobang.gov.vn

34

Hoàng Bích Thủy

Phòng VH - TT

thuyhb@caobang.gov.vn

35

Lục Văn Thanh

Phòng NN&PTNT

thanhlv1@caobang.gov.vn

36

Phương Đức Thiện

Phòng NN&PTNT

thienpd@caobang.gov.vn

37

Vương Thị Dịu

Phòng NN&PTNT

diuvt@caobang.gov.vn

38

Thẩm Thị Hai

Phòng NN&PTNT

haitt@caobang.gov.vn

39

Lương Thị Kiều

Phòng NN&PTNT

kieult.hl@caobang.gov.vn

40

Triệu Văn Bao

Phòng NN&PTNT

baotv@caobang.gov.vn

41

Nông Văn Phúc

Phòng Nội vụ

phucnv.hl@caobang.gov.vn

42

Nông Trọng Nghĩa

Phòng Nội vụ

nghiant.hl@caobang.gov.vn

43

Nông Thị Hoài

Phòng Nội vụ

hoaint.hl@caobang.gov.vn

44

Đàm Thị Ngọc

Phòng Nội vụ

ngocdt.hl@caobang.gov.vn

45

Đường Thị Kết

Phòng Nội vụ

ketdt@caobang.gov.vn

46

Ngôn Tuấn Đức

Phòng Nội vụ

ducnt@caobang.gov.vn

47

Nguyễn Đức Toàn

Ban QLDA ĐT&XD

toannd@caobang.gov.vn

48

Dương Đoàn Đức

Ban QLDA ĐT&XD

ducdd@caobang.gov.vn

49

Hoàng Tuấn Ngọc

Ban QLDA ĐT&XD

ngocht.hl@caobang.gov.vn

50

Thẩm Thị Nguyệt

Ban QLDA ĐT&XD

nguyettt@caobang.gov.vn

51

Nông Thị Trang

Ban QLDA ĐT&XD

trangnt.hl@caobang.gov.vn

52

Đàm Thị Hưng

Phòng Y tế

hungdt@caobang.gov.vn

53

Chu Thị Kim Tuyến

Phòng Y tế

tuyenctk@caobang.gov.vn

54

Bế Văn Chuyền

Phòng Y tế

chuyenbv@caobang.gov.vn

55

Linh Phú Cường

Phòng TN&MT

cuonglp@caobang.gov.vn

56

Nông Thanh Loan

Phòng TN&MT

loannt.hl@caobang.gov.vn

57

Bế Minh Huynh

Phòng TN&MT

huynhbm@caobang.gov.vn

58

Chu Thị Thương

Phòng TN&MT

thuongct@caobang.gov.vn

59

Mạc Văn Bình

Phòng Tư pháp

binhmv@caobang.gov.vn

60

Hoàng Văn Khiêm

Phòng Tư pháp

khiemhv.hl@caobang.gov.vn

61

Đàm Thanh Xuân

Phòng KTHT

xuandt@caobang.gov.vn

62

Hoàng Đức Khâm

Phòng KTHT

khamhd@caobang.gov.vn

63

Hoàng Quốc Trường

Phòng KTHT

truonghq@caobang.gov.vn

64

Khổng Đại Long

Phòng KTHT

longkd@caobang.gov.vn

65

Hà Đình Khánh

Phòng KTHT

khanhhd@caobang.gov.vn

66

Hoàng Thái Sơn

Phòng Dân tộc

sonht.hl@caobang.gov.vn

67

Nguyễn Hồng Nụ

Phòng Dân tộc

nunh@caobang.gov.vn

68

Triệu Thị Mai

Phòng TC-KH

maitt.hl@caobang.gov.vn

69

Đàm Văn Phùng

Phòng TC-KH

phungdv@caobang.gov.vn

70

Nông Thị Hiện

Phòng TC-KH

hiennt.hl@caobang.gov.vn

71

Nông Thị Hồng Gấm

Phòng TC-KH

gamnth@caobang.gov.vn

71

Đàm Thủy Phương

Phòng TC-KH

phuongdt@caobang.gov.vn

73

Nông Văn Hợi

Phòng TC-KH

hoinv@caobang.gov.vn

74

Chu Văn Đạt

Phòng LĐ&TBXH

datcv@caobang.gov.vn

75

Hà Thị Huyên

Phòng LĐ&TBXH

huyenht.hl@caobang.gov.vn

76

Nông Văn Tuân

Phòng LĐ&TBXH

tuannv.hl@caobang.gov.vn

77

Phạm Minh Loan

Phòng LĐ&TBXH

loanpm@caobang.gov.vn

78

Đinh Viết Thiện

Phòng LĐ&TBXH

thiendv@caobang.gov.vn

79

Hoàng Văn Chịch

Đài TT-TH

chichhv@caobang.gov.vn

80

Thẩm Văn Hội

Đài TT-TH

hoitv@caobang.gov.vn

81

Lục Minh Quyết

Đài TT-TH

quyetlm@caobang.gov.vn

82

Nông Thị Linh

Đài TT-TH

linhnt.dptthhl@caobang.gov.vn

83

Phạm Thị Phượng

Đài TT-TH

phuongpt@caobang.gov.vn

84

Vũ Đức Nhâm

Trạm HN-KL

nhamvd@caobang.gov.vn

85

Hoàng Thị Vườn

Trạm KN-KL

vuonht@caobang.gov.vn

86

Hoàng Văn Kiện

UBND xã Kim Loan

kienhv@caobang.gov.vn

87

Lăng Văn Tiến

UBND xã Kim Loan

tienlv@caobang.gov.vn

88

Đàm Thị Cách

UBND xã Kim Loan

cachdt@caobang.gov.vn

89

Hoàng Văn Khoản

UBND xã Kim Loan

khoanhv.hl@caobang.gov.vn

90

Triệu Văn Ngần

UBND xã Kim Loan

ngantv@caobang.gov.vn

91

Hoàng Văn Tập

UBND xã Kim Loan

taphv@caobang.gov.vn

92

Hứa Thị Tuyết

UBND xã Kim Loan

tuyetht.hl@caobang.gov.vn

93

Hứa Văn Du

UBND xã Kim Loan

duhv.hl@caobang.gov.vn

94

Lương Văn Hải

UBND xã Kim Loan

hailv@caobang.gov.vn

95

Hoàng Văn Tuấn

UBND xã Kim Loan

tuanhv.hl@caobang.gov.vn

96

Hoàng Thị Thu

UBND xã Kim Loan

thuht.hl@caobang.gov.vn

97

Lý Văn Tỉn

UBND xã Kim Loan

tinlv@caobang.gov.vn

98

Hoàng T.Phương Lệ

UBND xã Kim Loan

lehtp@caobang.gov.vn

99

Nông Văn Hình

UBND xã Kim Loan

hinhnv.hl@caobang.gov.vn

100

Nông Thị Phương

UBND xã Kim Loan

phuongnt.hl@caobang.gov.vn

101

Hoàng Đức Thông

UBND xã Kim Loan

thonghd@caobang.gov.vn

102

Nông Văn Đàm

UBND xã Kim Loan

damnv@caobang.gov.vn

103

Nông Văn Thảo

UBND xã Kim Loan

thaonv@caobang.gov.vn

104

Chu Văn Xuyên

UBND xã Kim Loan

xuyencv@caobang.gov.vn

105

Hoàng Văn Bột

UBND xã Kim Loan

bothv@caobang.gov.vn

106

Lương Văn Uơng

UBND xã Kim Loan

uonglv@caobang.gov.vn

107

Mông Thị Huệ

UBND xã Kim Loan

huemt.klhl@caobang.gov.vn

108

Nông T.Kim Uyên

UBND xã Kim Loan

uyenntk@caobang.gov.vn

109

Trịnh Thị Cúc

UBND xã Kim Loan

cuctt.hl@caobang.gov.vn

110

Triệu Văn Thuấn

UBND xã Thắng Lợi

thuantv@caobang.gov.vn

111

Hoàng Văn Huân

UBND xã Thắng Lợi

huanhv@caobang.gov.vn

112

Nông Văn Cây

UBND xã Thắng Lợi

caynv@caobang.gov.vn

113

Triệu Thị Loan

UBND xã Thắng Lợi

loantt@caobang.gov.vn

114

La Văn Dung

UBND xã Thắng Lợi

dunglv@caobang.gov.vn

115

Thẩm Văn Thảo

UBND xã Thắng Lợi

thaotv@caobang.gov.vn

116

Mạc Văn Đôn

UBND xã Thắng Lợi

donmv@caobang.gov.vn

117

Quốc Văn Thuần

UBND xã Thắng Lợi

thuanqv@caobang.gov.vn

118

Nông Thị Ưu

UBND xã Thắng Lợi

uunt@caobang.gov.vn

119

Thẩm Văn Chính

UBND xã Thắng Lợi

chinhtv.hl@caobang.gov.vn

120

Triệu Thị Tuyên

UBND xã Thắng Lợi

tuyentt@caobang.gov.vn

121

Nông Văn Lợi

UBND xã Thắng Lợi

loinv@caobang.gov.vn

122

Đàm Xuân Trường

UBND xã Thắng Lợi

truongdx@caobang.gov.vn

123

Nông Thị Đôi

UBND xã Thắng Lợi

doint@caobang.gov.vn

124

Hoàng Thị Yến

UBND xã Thắng Lợi

yenht.hl@caobang.gov.vn

125

Nông Văn Nhất

UBND xã Thắng Lợi

nhatnv@caobang.gov.vn

126

Trần Văn Chiến

UBND xã Thắng Lợi

chientv@caobang.gov.vn

127

Bế Thị Xuyến

UBND xã Thắng Lợi

xuyenbt@caobang.gov.vn

128

Ngọc Thị Lựu

UBND xã Thắng Lợi

luunt@caobang.gov.vn

129

Vương Thị Dung

UBND xã Thắng Lợi

dungvt@caobang.gov.vn

130

Ngọc Thị Thùy Trang

UBND xã Thắng Lợi

trangntt.hl@caobang.gov.vn

131

Nông Thanh Hiệp

UBND xã Thắng Lợi

hiepnt@caobang.gov.vn

132

Nông Thị Hiên

UBND xã Thắng Lợi

hiennt.tlhl@caobang.gov.vn

133

Nông Thị Với

UBND xã Thắng Lợi

voint@caobang.gov.vn

134

Cao Xuân Hưng

UBND TT Thanh Nhật

hungcx@caobang.gov.vn

135

Lục Văn Chuyên

UBND TT Thanh Nhật

chuyenlv@caobang.gov.vn

136

Bế Văn Hèn

UBND TT Thanh Nhật

henbv@caobang.gov.vn

137

Hoàng Thế Anh

UBND TT Thanh Nhật

anhht@caobang.gov.vn

138

Hoàng Văn Xuân

UBND TT Thanh Nhật

xuanhv.hl@caobang.gov.vn

139

Đàm Đức Huấn

UBND TT Thanh Nhật

huandd@caobang.gov.vn

140

Thẩm Thị Loan

UBND TT Thanh Nhật

loantt.tnhl@caobang.gov.vn

141

Chu Văn Khoa

UBND TT Thanh Nhật

khoacv@caobang.gov.vn

142

Nông Hồng Công

UBND TT Thanh Nhật

congnh@caobang.gov.vn

143

Hoàng Văn Chung

UBND TT Thanh Nhật

chunghv.tnhl@caobang.gov.vn

144

Lục Văn Thượng

UBND TT Thanh Nhật

thuonglv@caobang.gov.vn

145

Hoàng Văn Tuấn

UBND TT Thanh Nhật

tuanhv.tnhl@caobang.gov.vn

146

Nông Quốc Tuấn

UBND TT Thanh Nhật

tuannq@caobang.gov.vn

147

Hoàng Văn Tuấn

UBND TT Thanh Nhật

tuanhv.tptnhl@caobang.gov.vn

148

Phạm Thị Dịu

UBND TT Thanh Nhật

diupt@caobang.gov.vn

149

Nguyễn Thùy Linh

UBND TT Thanh Nhật

linhnt.tnhl@caobang.gov.vn

150

Nông Đức Vui

UBND TT Thanh Nhật

vuind@caobang.gov.vn

151

Mã Đình Quyết

UBND TT Thanh Nhật

quyetmd@caobang.gov.vn

152

La Thị Loan

UBND TT Thanh Nhật

loanlt.hl@caobang.gov.vn

153

Nông Thị Thoa

UBND TT Thanh Nhật

thoant.hl@caobang.gov.vn

154

Lục Thị Hương

UBND TT Thanh Nhật

huonglt.hl@caobang.gov.vn

155

Bế Thị Bích

UBND TT Thanh Nhật

bichbt@caobang.gov.vn

156

Chu Văn Đình

UBND xã Việt Chu

dinhcv@caobang.gov.vn

157

Chu Minh Cát

UBND xã Việt Chu

catcm@caobang.gov.vn

158

Nông Văn Sâm

UBND xã Việt Chu

samnv@caobang.gov.vn

159

Chu Văn Phú

UBND xã Việt Chu

phucv@caobang.gov.vn

160

Phùng Thị Trang

UBND xã Việt Chu

trangpt@caobang.gov.vn

161

Lục Văn Phương

UBND xã Việt Chu

phuonglv@caobang.gov.vn

162

Hoàng Thị Bích Huyên

UBND xã Việt Chu

huyenhtb@caobang.gov.vn

163

Chung Ái Vượng

UBND xã Việt Chu

vuongca@caobang.gov.vn

164

Phùng Thị Thu Hà

UBND xã Việt Chu

haptt.hl@caobang.gov.vn

165

Hoàng Trọng Vĩnh

UBND xã Việt Chu

vinhht@caobang.gov.vn

166

Hoàng Văn Vũ

UBND xã Việt Chu

vuhv@caobang.gov.vn

166

Khoảng Văn Đạt

UBND xã Việt Chu

datkv@caobang.gov.vn

167

Nông Văn Nam

UBND xã Việt Chu

namnv@caobang.gov.vn

168

Nông Phương Trinh

UBND xã Việt Chu

trinhnp@caobang.gov.vn

169

Nông Văn Dền

UBND xã Việt Chu

dennv@caobang.gov.vn

170

Nông Văn Hưng

UBND xã Việt Chu

hungnv.hl@caobang.gov.vn

171

Phùng Thị Thu Hằng

UBND xã Việt Chu

hangptt.hl@caobang.gov.vn

172

Nông Văn Tịch

UBND xã Việt Chu

tichnv@caobang.gov.vn

173

Nông Văn Tụ

UBND xã Việt Chu

tunv@caobang.gov.vn

174

Đàm Chu Hợi

UBND xã Việt Chu

hoidc@caobang.gov.vn

175

Đặng Thị Thu

UBND xã Việt Chu

thudt@caobang.gov.vn

176

Nông Thị Linh

UBND xã Việt Chu

linhnt.vchl@caobang.gov.vn

177

Hoàng Văn Tuấn

UBND xã Việt Chu

tuanhv.vchl@caobang.gov.vn

177

Phùng Văn Hưng

UBND xã Việt Chu

hungpv.hl@caobang.gov.vn

178

Hoàng Thị Thắm

UBND xã Việt Chu

thamht@caobang.gov.vn

179

Nông Văn Hải

UBND xã Việt Chu

hainv.hl@caobang.gov.vn

180

Đàm Đức Tuấn

UBND xã Việt Chu

tuandd@caobang.gov.vn

181

Mông Văn Toàn

UBND xã Quang Long

toanmv@caobang.gov.vn

182

Hoàng Văn Hùng

UBND xã Quang Long

hunghv.hl@caobang.gov.vn

183

Tô Văn Ngọc

UBND xã Quang Long

ngoctv.hl@caobang.gov.vn

184

Mông Thị Nga

UBND xã Quang Long

ngamt@caobang.gov.vn

185

Nông Văn Chức

UBND xã Quang Long

chucnv@caobang.gov.vn

186

Lý Văn Bảo

UBND xã Quang Long

baolv@caobang.gov.vn

187

Triệu Văn Khải

UBND xã Quang Long

khaitv@caobang.gov.vn

188

Lục Thị Nguyện

UBND xã Quang Long

nguyenlt@caobang.gov.vn

189

Nông Thị Hoàng Nga

UBND xã Quang Long

nganth.hl@caobang.gov.vn

190

Nông Thị Trà

UBND xã Quang Long

trant@caobang.gov.vn

191

Nông Thị Em

UBND xã Quang Long

emnt@caobang.gov.vn

192

Nông Thị Thanh Loan

UBND xã Quang Long

loanntt@caobang.gov.vn

193

Phùng Thị Thu Hà

UBND xã Quang Long

haptt.tl@caobang.gov.vn

194

Đàm Thị Mến

UBND xã Quang Long

mendt@caobang.gov.vn

195

Phạm Thị Tươi

UBND xã Quang Long

tuoipt.hl@caobang.gov.vn

196

Bế Đức Chính

UBND xã Quang Long

chinhbd@caobang.gov.vn

197

Lục Văn Vân

UBND xã Quang Long

vanlv@caobang.gov.vn

198

Đàm Đức Hoàng

UBND xã Quang Long

hoangdd@caobang.gov.vn

199

Lăng Văn Bộ

UBND xã Quang Long

bolv@caobang.gov.vn

200

Triệu Văn Dương

UBND xã Quang Long

duongtv@caobang.gov.vn

201

Nông Văn Cán

UBND xã Quang Long

cannv@caobang.gov.vn

202

Phan Văn Tú

UBND xã Cô Ngân

tupv.hl@caobang.gov.vn

203

Nông Thị Cúc

UBND xã Cô Ngân

cucnt.hl@caobang.gov.vn

204

Sầm Văn Tro

UBND xã Cô Ngân

trosv@caobang.gov.vn

205

Lý Văn Nghĩa

UBND xã Cô Ngân

nghialv@caobang.gov.vn

206

Phan Văn Chiến

UBND xã Cô Ngân

chienpv@caobang.gov.vn

207

Đàm Văn Trường

UBND xã Cô Ngân

truongdv@caobang.gov.vn

208

Lý Văn Thùy

UBND xã Cô Ngân

thuylv.hl@caobang.gov.vn

209

Bế Văn Thoại

UBND xã Cô Ngân

thoaibv@caobang.gov.vn

210

Sầm Thị Nguyệt

UBND xã Cô Ngân

nguyetst@caobang.gov.vn

211

Nông Thị Luyến

UBND xã Cô Ngân

luyennt.hl@caobang.gov.vn

212

Nông Thị Thảo

UBND xã Cô Ngân

thaont.hl@caobang.gov.vn

213

Lăng Thị Diện

UBND xã Cô Ngân

dienlt.hl@caobang.gov.vn

214

Nông Ngọc Tú

UBND xã Cô Ngân

tunn@caobang.gov.vn

215

Nông Thị Trang

UBND xã Cô Ngân

trangnt.vh@caobang.gov.vn

216

Hoàng Văn Công

UBND xã Cô Ngân

conghv@caobang.gov.vn

217

Hoàng Văn Cảnh

UBND xã Cô Ngân

canhhv@caobang.gov.vn

218

Hà Thị Lan

UBND xã Cô Ngân

lanht.hl@caobang.gov.vn

219

Nông Thị Đầm

UBND xã Cô Ngân

damnt@caobang.gov.vn

220

Lê Quang Lùng

UBND xã Cô Ngân

lunglq@caobang.gov.vn

221

Bạch Văn Đồng

UBND xã Thị Hoa

dongbv.hl@caobang.gov.vn

222

Hoàng Văn Chiến

UBND xã Thị Hoa

chienhv.hl@caobang.gov.vn

223

Nông Đình Quang

UBND xã Thị Hoa

quangnd@caobang.gov.vn

224

Nông Thị Hành

UBND xã Thị Hoa

hanhnh@caobang.gov.vn

225

Nguyễn Văn Giang

UBND xã Thị Hoa

giangnv@caobang.gov.vn

226

Bạch Văn Khuê

UBND xã Thị Hoa

khuebv@caobang.gov.vn

227

Nông Ngọc Dũng

UBND xã Thị Hoa

dungnv.hl@caobang.gov.vn

228

La Văn Lập

UBND xã Thị Hoa

laplv@caobang.gov.vn

229

Triệu Văn Ninh

UBND xã Thị Hoa

ninhtv@caobang.gov.vn

230

Nông Thị Hoan

UBND xã Thị Hoa

hoannt.hl@caobang.gov.vn

231

Bạch Văn Tùng

UBND xã Thị Hoa

tungbv@caobang.gov.vn

232

Nông Văn Hòa

UBND xã Thị Hoa

hoanv.hl@caobang.gov.vn

233

Nông Lý Minh Châu

UBND xã Thị Hoa

chaunlm@caobang.gov.vn

234

Bàng Văn Quang

UBND xã Thị Hoa

quangbv@caobang.gov.vn

235

Bế Văn Tuấn

UBND xã Thị Hoa

tuanbv@caobang.gov.vn

236

Lý Văn Lợi

UBND xã Thị Hoa

loilv.hl@caobang.gov.vn

237

Bạch Trung Hiếu

UBND xã Thị Hoa

hieubt.hl@caobang.gov.vn

238

Hoàng Văn Khoa

UBND xã Đồng Loan

khoahv@caobang.gov.vn

239

Ngô Bá Doanh

UBND xã Đồng Loan

doanhnb@caobang.gov.vn

240

Hoàng Văn Sâm

UBND xã Đồng Loan

samhv.hl@caobang.gov.vn

241

Hoàng Thị Bưởi

UBND xã Đồng Loan

buoiht@caobang.gov.vn

242

Nông Thị Hiền

UBND xã Đồng Loan

hiennt.kt@caobang.gov.vn

243

Hoàng Trung Hiến

UBND xã Đồng Loan

hienht.hl@caobang.gov.vn

244

Hoàng Thị Hoa

UBND xã Đồng Loan

hoaht.hl@caobang.gov.vn

245

Thái Thị Thanh Hoa

UBND xã Đồng Loan

hoattt@caobang.gov.vn

246

Hoàng Văn Cương

UBND xã Đồng Loan

cuonghv.hl@caobang.gov.vn

247

Nông Thị Nga

UBND xã Đồng Loan

ngant.hl@caobang.gov.vn

248

Hoàng Thị Riêng

UBND xã Đồng Loan

rienght@caobang.gov.vn

249

Hoàng Văn Huân

UBND xã Đồng Loan

huanhv.hl@caobang.gov.vn

250

Đàm Văn Hiệp

UBND xã Đồng Loan

hiepdv@caobang.gov.vn

251

Lục Thị Huệ

UBND xã Đồng Loan

huelt.hl@caobang.gov.vn

252

Nông Văn Nhẹ

UBND xã Đồng Loan

nhenv@caobang.gov.vn

253

Phùng Văn Lưu

UBND xã Đức Quang

luupv@caobang.gov.vn

254

Nông Văn Tuấn

UBND xã Đức Quang

tuannv.dq@caobang.gov.vn

255

Nông Thanh Chài

UBND xã Đức Quang

chaint@caobang.gov.vn

256

Tô Văn Minh

UBND xã Đức Quang

minhtv@caobang.gov.vn

257

Triệu Thị xuyến

UBND xã Đức Quang

xuyentt@caobang.gov.vn

258

Phương Thị Phong

UBND xã Đức Quang

phongpt@caobang.gov.vn

259

Hoàng Thị Kim

UBND xã Đức Quang

kimht@caobang.gov.vn

260

Hứa Thị Tâm

UBND xã Đức Quang

tamht@caobang.gov.vn

261

Nông Văn Kiệt

UBND xã Đức Quang

kietnv@caobang.gov.vn

262

Hoàng Nông Đức Trọng

UBND xã Đức Quang

tronghnd@caobang.gov.vn

263

Hoàng Thị Mỵ

UBND xã Đức Quang

myht.hl@caobang.gov.vn

264

Lương Thị Thủy

UBND xã Đức Quang

thuylt.hl@caobang.gov.vn

265

Nông Việt Hùng

UBND xã Đức Quang

hungnv.vh@caobang.gov.vn

266

Nông Văn Kháng

UBND xã Đức Quang

khangnv@caobang.gov.vn

267

Nông Thị Nội

UBND xã Đức Quang

noint@caobang.gov.vn

268

Hứa Thị Niềm

UBND xã Đức Quang

niemht@caobang.gov.vn

269

Phùng Văn Hiệu

UBND xã Đức Quang

hieupv@caobang.gov.vn

270

Hứa Văn Hỏn

UBND xã Đức Quang

honhv@caobang.gov.vn

271

Triệu Thị Chiêm

UBND xã Đức Quang

chiemtt@caobang.gov.vn

272

Lục Văn Tiến

UBND xã Lý Quốc

tienlv.hl@caobang.gov.vn

273

Nông Văn Cường

UBND xã Lý Quốc

cuong.lq@caobang.gov.vn

274

Nông Văn Thành

UBND xã Lý Quốc

thanhnv.lq@caobang.gov.vn

275

Hoàng Đức Cương

UBND xã Lý Quốc

cuonghd@caobang.gov.vn

276

Lục Văn Thủ

UBND xã Lý Quốc

thulv@caobang.gov.vn

277

Mã Thị Bên

UBND xã Lý Quốc

benmt@caobang.gov.vn

278

Tạ Thị Thuý

UBND xã Lý Quốc

thuytt.hl@caobang.gov.vn

279

Mã Văn Bảo

UBND xã Lý Quốc

baomv@caobang.gov.vn

280

Thẩm Văn Cương

UBND xã Lý Quốc

cuongtv.hl@caobang.gov.vn

281

Lương Cao Kim

UBND xã Lý Quốc

kimlc@caobang.gov.vn

282

Lộc Thị Vân

UBND xã Lý Quốc

vanlt.hl@caobang.gov.vn

283

Nông Thị Quy

UBND xã Lý Quốc

quynt@caobang.gov.vn

284

Nông Thị Hồng

UBND xã Lý Quốc

hongnt.hl@caobang.gov.vn

285

Nông Văn Hùng

UBND xã Lý Quốc

hungnv.lq@caobang.gov.vn

286

Mã Đình Liêm

UBND xã Lý Quốc

liemmd@caobang.gov.vn

287

Nông Thị Chuyên

UBND xã Lý Quốc

chuyennt.hl@caobang.gov.vn

288

Lục Trung Kiên

UBND xã Lý Quốc

kienlt.hl@caobang.gov.vn

289

Vi Thúy Hằng

UBND xã Lý Quốc

hangvt@caobang.gov.vn

290

Lương Văn Hiển

UBND xã Lý Quốc

hienlv.hl@caobang.gov.vn

291

Nông Thị Mơ

UBND xã Lý Quốc

mont.hl@caobang.gov.vn

292

Nông Thị Thùy Dung

UBND xã Lý Quốc

dungntt.hl@caobang.gov.vn

293

Nông Thị Yên

UBND xã Lý Quốc

yennt.lq@caobang.gov.vn

294

Nông Văn Bằng

UBND xã Lý Quốc

bangnv.hl@caobang.gov.vn

295

Triệu Văn Đạo

UBND xã An Lạc

daotv@caobang.gov.vn

296

Lương Thị Lê

UBND xã An Lạc

lelt.hl@caobang.gov.vn

297

Lương Văn Thành

UBND xã An Lạc

thanhlv.hl@caobang.gov.vn

298

Hoàng Đình Phong

UBND xã An Lạc

phonghd@caobang.gov.vn

299

Nông Văn Hữu

UBND xã An Lạc

huunv@caobang.gov.vn

300

Lý Ích Đạt

UBND xã An Lạc

datli@caobang.gov.vn

301

La Thị Dung

UBND xã An Lạc

dunglt.hl@caobang.gov.vn

302

Hoàng Ngọc Bộ

UBND xã An Lạc

bohn@caobang.gov.vn

303

Hoàng Thị Vần

UBND xã An Lạc

vanht.hl@caobang.gov.vn

304

Nông Văn Hướng

UBND xã An Lạc

huongnv@caobang.gov.vn

305

Nông Thị Bến

UBND xã An Lạc

bennt.hl@caobang.gov.vn

306

Lục Thị Bạch

UBND xã An Lạc

bachlt@caobang.gov.vn

307

Triệu Văn Quân

UBND xã An Lạc

quantv@caobang.gov.vn

308

La Kim Dung

UBND xã An Lạc

dunglk@caobang.gov.vn

309

Hà Văn Trung

UBND xã Vinh Quý

trunghv@caobang.gov.vn

310

Hà Trung Tiến

UBND xã Vinh Quý

tienht@caobang.gov.vn

311

Nông Văn Đồng

UBND xã Vinh Quý

dongnv.hl@caobang.gov.vn

312

Nông Văn Trọng

UBND xã Vinh Quý

trongnv.hl@caobang.gov.vn

313

Nông Văn Cường

UBND xã Vinh Quý

cuongnv.hl@caobang.gov.vn

314

Tô Quang Thuần

UBND xã Vinh Quý

thuantq@caobang.gov.vn

315

Nông Văn Nguyên

UBND xã Vinh Quý

nguyennv@caobang.gov.vn

316

Hà Văn Dung

UBND xã Vinh Quý

dunghv.hl@caobang.gov.vn

317

Lôi Thị Hằng

UBND xã Vinh Quý

hanglt.hl@caobang.gov.vn

318

Hà Văn Niên

UBND xã Vinh Quý

nienhv@caobang.gov.vn

319

Vương Văn Thành

UBND xã Vinh Quý

thanhvv.hl@caobang.gov.vn

320

Nông Văn Cường

UBND xã Vinh Quý

cuongnv.ca@caobang.gov.vn

321

Hà Văn Phong

UBND xã Vinh Quý

phonghv@caobang.gov.vn

322

Hoàng Văn Sen

UBND xã Vinh Quý

senhv@caobang.gov.vn

323

Lý Ánh Nguyệt

UBND xã Vinh Quý

nguyetla@caobang.gov.vn

324

Linh Việt Trì

UBND xã Vinh Quý

trilv@caobang.gov.vn

325

Nông Văn Đức

UBND xã Vinh Quý

ducnv@caobang.gov.vn

326

Nông Văn Huân

UBND xã Vinh Quý

huannv.hl@caobang.gov.vn

327

Tư Văn Huân

UBND xã Vinh Quý

huantv@caobang.gov.vn

328

Hà Văn Dũng

UBND xã Vinh Quý

dunghv.vhxh@caobang.gov.vn

329

Nông Thị Yến

UBND xã Vinh Quý

yennt.hl@caobang.gov.vn

330

Vương Ngọc Ly

UBND xã Vinh Quý

lyvn@caobang.gov.vn

331

Hoàng Văn Năm

UBND xã Thái Đức

namhv.hl@caobang.gov.vn

332

Hoàng Văn Minh

UBND xã Thái Đức

minhhv@caobang.gov.vn

333

Hoàng Văn Bình

UBND xã Thái Đức

binhhv@caobang.gov.vn

334

Hoàng Văn Thượng

UBND xã Thái Đức

thuonghv@caobang.gov.vn

335

Lăng Thị Nghiều

UBND xã Thái Đức

nghieult@caobang.gov.vn

336

Hoàng Văn Phúng

UBND xã Thái Đức

phunghv@caobang.gov.vn

337

Nông Minh Thắng

UBND xã Thái Đức

thangnm@caobang.gov.vn

338

Hoàng Văn Thanh

UBND xã Thái Đức

thanhhv.hl@caobang.gov.vn

339

Mã Thị Huế

UBND xã Thái Đức

huemt.hl@caobang.gov.vn

340

Hoàng Văn Đức

UBND xã Thái Đức

duchv.hl@caobang.gov.vn

341

Hoàng Văn Khánh

UBND xã Thái Đức

khanhhv.hl@caobang.gov.vn

342

Mã Thị Thiệp

UBND xã Thái Đức

thiepmt@caobang.gov.vn

343

Nguyễn Thị Hài

UBND xã Thái Đức

haint.hl@caobang.gov.vn

345

Nông Linh Thủy

UBND xã Thái Đức

thuynl@caobang.gov.vn

346

Nông Thị Linh

UBND xã Thái Đức

linhnt.hl@caobang.gov.vn

347

Nông Văn Siền

UBND xã Thái Đức

siennv@caobang.gov.vn

348

Hà Văn Sắm

UBND xã Thái Đức

samhv@caobang.gov.vn

349

Lục Văn Châu

UBND xã Thái Đức

chaulv@caobang.gov.vn

350

Hoàng Văn Long

UBND xã Thái Đức

longhv.hl@caobang.gov.vn

351

Bàng Thị Hà

UBND xã Thái Đức

habt@caobang.gov.vn

352

Nông văn Phúc

UBND xã Thái Đức

phucnv@caobang.gov.vnThông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 11 255
  • Tổng lượt truy cập: 1148155
Đăng nhập