Tổng số: 83
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
28/NQ-HĐND NQ về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 44
20/12/2022
27/NQ-HĐND Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2023
Lượt xem: 52
20/12/2022
26/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Lượt xem: 38
20/12/2022
25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 71
11/11/2022
24/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đàm Thị Hưng)
Lượt xem: 83
11/11/2022
22/NQ-HĐND Nghị Quyết về việc điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định dự toán chu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP phân bổ NSĐP năm 2022
Lượt xem: 84
11/11/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 83
11/11/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện HL NK 2021-2026
Lượt xem: 94
17/10/2022
10/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Đề án giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng tham mưu QLNN lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND-UbND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 97
17/10/2022
12/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện NK 2021-2026 ( Mã Văn Tiến )
Lượt xem: 94
17/10/2022
123456789