Phòng Dân tộc

Ông: Đàm Thanh Nghị

Chức vụ: Trưởng phòng

- Điện thoại CQ:  

- Điện thoại DĐ: 0816655474

- Email: nghidt@caobang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 605
  • Trong tuần: 5 992
  • Tổng lượt truy cập: 1035772
Đăng nhập