Phòng Lao động - TBXH

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1 Triệu Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng  02063.830.221 0966295387

1.Bà: Triệu Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Trưởng phòng

SDT di động:0966295387

Email công vụ:

1. Vị trí và chức năng

-  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

      - Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực về lao động, thương binh, xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

      - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, qui hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực: pháp luật lao động; chính sách về việc làm, dạy nghề; chính sách về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chính sách đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mang; chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách về giảm nghèo; chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; chính sách pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội.

      - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng theo qui định của pháp luật về lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội …

  - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

      - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan lao động, thương binh và xã hội cho cán bộ, công chức làm công tác văn hoá- xã hội ở các xã, thị trấn.

      - Tổ chức ưng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

      - Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập