Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Trung tâm chính trị huyện Hạ Lang vừa bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới cho 80 học viên.

anh tin bai

Trong 5 ngày, các học viên đã được nghiên cứu và học tập 10 chuyên đề về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giáo dục và quốc phòng - an ninh; chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nội dung rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung đảng viên cần phấn đấu rèn luyện trong giai đoạn hiện nay...

Kết thúc khóa học, có 07 học viên xếp loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 8,8%, 26 học viên xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 32,5 %, 33 học viên xếp loại khá chiếm tỷ lệ  41,2%, 14 học viên xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ 17,5%.../.

          Nông Linh, Đông Dương

         Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 222
  • Trong tuần: 6 771
  • Tổng lượt truy cập: 1030002
Đăng nhập