Triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 30/3, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

anh tin bai

Năm 2022, việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung triển khai đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo đúng thời gian quy định, đã  rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được chú trọng, 100% tỷ lệ hồ sơ sơ Thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện trong đó: cấp huyện tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm: 1.396 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn : 1.332 hồ sơ và đúng hạn 03 hồ sơ, quá hạn 56 hồ sơ, hiện đang giải quyết 05 hồ sơ. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cấp xã tổng số hồ sơ tiếp nhận 31.125 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 31.118 hồ sơ, đang giải quyết 07 hồ sơ… Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp đối với cấp huyện là 200 dịch vu, đối với cấp xã là 85 dịch vụ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành cách dịch vụ công có phát sinh hồ sơ là 68,7% đối với cấp huyện…

Tuy nhiên, công tác CCHC của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết hồ sơ cho người dân vẫn còn trễ hạn, quá hạn; một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức và thường xuyên đến c   ông tác rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; chưa bố trí đủ cán bộ, công chức thuộc các ngành chuyên môn đến thường xuyên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công tác tuyên truyền về cải cách hành chính chưa được thường xuyên, liên tục; một số thông tin trên Trang thông tin điện tử của huyện, xã chưa được cập nhập đầy đủ, thường xuyên…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất giải pháp, những cách làm hay, hiệu quả trong công tác CCHC; đề ra biện pháp để làm tốt hơn trong năm 2023 và thời gian tới.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 1023 huyện tiếp tục tập trung duy trì và nâng cao chất lượng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ; xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng của từng cơ quan, đơn vị; củng cố và kiện toàn các chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo hướng ổn định và chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc; tuyên truyền cho nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện; cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử huyện đầy đủ theo quy định, thường xuyên kiểm tra việc khai thác, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2022./.

Nông Linh

Trung tâm Vh&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 6 679
  • Tổng lượt truy cập: 1029910
Đăng nhập