Văn Phòng HĐND-UBND huyện

 1. Lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND huyện

-  Ông: Hoàng Thanh Sơn

 Chức vụ: Chánh văn phòng

  Điện thoại di động: 0914.544.569

  Địa chỉ Email: sonht@caobang.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn: 

          - Chịu trách nhiệm Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND, thực hiện chức năng tham mưu giúp HĐND và UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện điều hành các hoạt động của các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, được thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện ký sao lục các văn bản của cấp trên; truyền đạt ý kiến chỉ đạo, đôn đốc, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở trong phạm vi huyện.

          - Tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của UBND huyện; trực tiếp tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành khối Nội chính.

            - Tham gia xây dựng, chương trình làm việc của UBND huyện. Kiểm tra và xem xét các dự thảo, đề án, các văn bản do các cơ quan, đơn vị trình UBND huyện bảo đảm quy trình xử lý văn bản theo quy định.

      - Trực tiếp quản lý, thẩm định trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm tài sản của Văn phòng HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý nhà khách Văn phòng HĐND - UBND huyện.

     - Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc trách nhiệm của cơ quan văn phòng. Là Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

        - Phối hợp hoạt động với Văn phòng Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ huyện và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn để triển khai các hoạt động tham mưu, giúp việc cho HĐND, UBND huyện.

        - Là chủ tài khoản của Văn phòng.

       - Chánh Văn phòng ủy quyền cho Phó Chánh Văn phòng điều hành và giải quyết các công việc của Văn phòng khi đi vắng.    

        -Bà: Đàm Thị Hưng

         Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

         ĐIện thoại di động: 0911021288

            Địa chỉ Email: hungdt.hlg@caobang.gov.vn

         Nhiệm vụ, quyền hạn: 

           - Trực tiếp phụ trách công tác tham mưu cho HĐND theo nội dung phân công của Thường trực HĐND huyện.

           - Tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của UBND, Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham mưu theo dõi về công tác chỉ đạo, điều hành khối Kinh tế - Nông nghiệp và các nhiệm vụ khác khi Thường trực UBND huyện phân công.

          - Giúp Chánh Văn phòng thẩm định các báo cáo của UBND huyện trình các Hội nghị thường kỳ, các kỳ họp HĐND huyện.

         - Bố trí, xếp lịch điều xe đưa, đón lãnh đạo tham gia các cuộc họp, hội nghị.

        - Trực tiếp phụ trách hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện.

        - Giúp Chánh Văn phòng điều hành hoạt động công tác của Văn phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công theo thẩm quyền.

           2 . Chức năng, nhiệm vụ

             - Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

               - Tham mưu giúp HĐND và UBND huyện xây dựng, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quỹ, 6 tháng và cả năm, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

               - Thu thập thông tin, xử lý thông tin, chuẩn bị báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

                - Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, các văn bản do cơ quan soạn thảo trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo tính hợp lý nội dung và thể thức văn bản theo quy định.

                 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

          - Bà: Lê Phương Quỳnh

         Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

         ĐIện thoại di động: 0978.699.076

            Địa chỉ Email: quynhlp@caobang.gov.vn

         Nhiệm vụ, quyền hạn: 

         - Trực tiếp xây dựng dự thảo báo cáo Kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, năm của UBND huyện, gửi Chánh Văn phòng đúng thời gian yêu cầu. Ghi biên bản các Hội nghị thường kỳ, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND huyện.

         - Trực tiếp tham mưu công tác ngoại vụ biên giới, các cuộc đối ngoại, hội đàm.

         - Bố trí, xếp lịch điều xe đưa, đón lãnh đạo tham gia các cuộc họp, hội nghị.

        - Trực tiếp phụ trách hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện.

        - Giúp Chánh Văn phòng điều hành hoạt động công tác của Văn phòng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công theo thẩm quyền.

           2 . Chức năng, nhiệm vụ

             - Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

               - Tham mưu giúp HĐND và UBND huyện xây dựng, chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quỹ, 6 tháng và cả năm, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

               - Thu thập thông tin, xử lý thông tin, chuẩn bị báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện.

                - Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, các văn bản do cơ quan soạn thảo trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo tính hợp lý nội dung và thể thức văn bản theo quy định.

                 - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
image advertisement

 image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập