Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

Vừa qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức sơ kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý II năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. 

Trong quý II, NHCSXH huyện đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn đạt 176.903  triệu đồng, tăng 30.210 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 151.959 triệu đồng, tăng 28.171 triệu đồng so với năm 2021. Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân: 23.708 triệu đồng, tăng 1.775 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 99% kế hoạch tăng trưởng được giao. Nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.236 triệu đồng, tăng 264 triệu đồng (lãi nhập gốc 14 triệu đồng) so với năm 2021, hoàn thành 125% (vượt 5%) kế hoạch tăng trưởng được giao. Doanh số cho vay quý II/ 2022 đạt 51.397 triệu đồng với 282 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ quý II/ 2021 đạt 22.240 triệu đồng, bằng 56,9% doanh số cho vay. Số khách hàng còn dư nợ 2.875 hộ, dư nợ bình quân đạt 61 triệu đồng/hộ; dư nợ bình quân/xã: 13,496 triệu đồng/xã. Tổng dư nợ cho vay 14 chương trình tín dụng đạt: 175.45 triệu đồng, tăng 29.107 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 86% kế hoạch tăng trưởng được giao. Đến 30/6/2022 tổng nợ quá hạn: 104 triệu đồng, chiếm 0,06%/tổng dư nợ, giảm 30 triệu đồng so với năm 2021. có 01/13 đơn vị nợ quá hạn giảm so với cuối năm 2021. Xã không có nợ quá hạn 08/13 xã; Tổ TK&VV không có nợ quá hạn 101/107 Tổ. Tỷ lệ thu lãi đạt 99,03%. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn kỳ cuối quý II/2022 đạt 100%. Tỷ lệ giao dịch tại xã bình quân quý II năm 2022 đạt 99,2%. Hoạt động của Tổ TK&VV đến 30/6/2022, toàn huyện có 107 Tổ, bình quân 01 Tổ có 26,8 thành viên, dư nợ bình quân 1.635 triệu đồng/Tổ.

Toàn cảnh hội nghị

Phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2022, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh; kế hoạch số 59/KH-HU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện Ủy. Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu gắn việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tham dự giao ban hàng tháng, để nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh tại cơ sở. rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn vay của các đối tượng thụ hưởng chính sách cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. tăng cường thực hiện công tác truyền thông về hoạt động tín dụng chính sách; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách và các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm góp phần cải thiện đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đặc biệt là người nghèo là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội tại địa phương; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hoạt động Tổ TK&VV; giám sát hoạt động Tổ TK&VV trong công tác bình xét cho vay. Tuyên truyền vận động thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ TK&VV.

Nông Linh, Minh QuyếtTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 22
Đăng nhập